با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت 96

حقوق مدنی

1- در جریان یک حادثه رانندگی، ابتدا زهره و سپس پدرش علی فوت می‌کنند. بازماندگان علی عبارتند از: یک برادر ابوینی، یک برادر ابی و یک نوه دختری (فرزند زهره). کدام یک از این افراد، وارث علی محسوب می‌شوند؟

الف) نوه دختری

ب) برادر ابوینی و نوه دختری

ج) برادر ابی

د) برادر ابوینی

2- چنانچه موکل فوت کند و وکیل بدون اطلاع از فوت، موضوع وکالت را بعداً انجام دهد، کدام مورد درخصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟

الف) باطل و بلااثر است.

ب) غیرنافذ است.

ج) صحیح است، مشروط بر آنکه رعایت غبطه و مصلحت را کرده باشد.

د) تا رسیدن خبر فوت، نافذ است.

3- شخص «الف»، ده تن کود شیمیایی از بازرگانی خریداری می کند و فروشنده متعهد می شود که ظرف دو ماه، مبیع را از کارخانة تولید کننده، تهیه و تسلیم کند. پس از تسلیم، خریدار آن را بین کشاورزان توزیع و کودها مصرف می‌شود، اما معلوم می‌شود که کودهای شیمیایی به علت اهمال تولید کننده معیوب بوده است. کدام مورد در خصوص حقوق شخص «الف» صحیح است؟

الف) اساساً حق فسخ وجود ندارد و تنها راه احقاق حق خریدار، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از سوی فروشنده است.

ب) فسخ معامله به علت معیوب بودن کالا با توجه به مصرف آن ممکن نیست و فقط امکان مطالبه مابه التفاوت قیمت کالای صحیح و معیوب وجود دارد.

ج) شخص «الف» حق دارد الزام فروشنده به تحویل کالای سالم را درخواست کند.

د) با توجه به عدم امکان استرداد کالای معیوب به بایع، الزام فروشنده به تسلیم محموله سالم ممکن نیست.

4- در انجام یک معامله، متعامل که قادر به تکلّم بوده، عقد را با اشاره قبول کرده است. این معامله چه وضعی دارد؟

الف) با امکان تکلّم، اشاره برای صحت این معامله، کافی نیست.

ب) فقط در صورتی صحیح است که طرف مقابل، قادر به تکلّم نباشد.

ج) صحیح است.

د) صحت معامله، منوط به تنفیذ بعدی آن با لفظ است.

5- به موجب شرط ضمن عقد، شخص «الف» متعهد شده است درختان متعلق به شخص «ب» را به مدت یک سال به صورت مجانی آبیاری کند، ولی به علت بیماری جسمی غیرقابلِ پیش‌بینی، قادر به اجرای شرط نشده است، کدام مورد، صحیح است؟

الف) به لحاظ ممتنع شدن شرط، مشروط له ابتدائاً حق فسخ دارد.

ب) امکان اجرای شرط، با رجوع به حاکم وجود دارد.

ج) به جهت غیرقابل پیش‌بینی بودن بیماری، مشروط له از اجرای تعهد و جبران خسارت معاف است.

د) به علت ممتنع شدن شرط، شرط باطل ولی عقد صحیح است.

6- ضمن عقد نکاح، مهریه زوجه به صورت عند الاستطاعه و معادل یک صد میلیون تومان تعیین شده است. اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه، براساس شاخص سالانه بانک مرکزی، چگونه است؟

الف) منوط به مطالبه زوجه و تمکن مالی زوج است.

ب) منوط به تغییر فاحش نرخ تورم است.

ج) منوط به تمکین و مطالبه مهریه از سوی زوجه است.

د) منوط به مطالبه زوجه و تمکن مالی زوج نیست.

7- خریدار یک قطعه شمش طلا، آن را به چند قطعه گردنبند تبدیل می کند. در صورتی که این تغییر تلف حکمی نباشد، درخصوص اقاله، کدام مورد صحیح است؟

الف) خریدار مستحق دریافت افزایش قیمت است.

ب) این تغییرات، مانع اقاله است.

ج) خریدار پس از اقاله، نسبت به افزایش قیمت با بایع، مالکیت مشاعی در عین خواهد داشت.

د) ازدیاد قیمت ناشی از عمل خریدار، از جمله نمائات متصله تلقی و متعلق به بایع است.

8- چنانچه مدیون برای فرار از دین، اموال خود را به یکی از نزدیکانش بفروشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) چنانچه معامله صوری باشد، در صورتی باطل است که قصد فرار از دین محرز باشد.

ب) معامله اگر صوری نباشد، در مقابل اشخاص ثالث، غیرنافذ و مبیع قابل توقیف است.

ج) چنانچه معامله صوری نباشد، صحیح است، لیکن اخذ مال موردِ انتقال از خریداری که از قصد فرار از دین آگاه بوده، جهت وصول طلب ممکن است.

د) در صورت اطلاع خریدار از قصد فروشنده برای فرار از دین، معامله باطل است، اعم از اینکه معامله صوری باشد یا خیر.

9- در خصوص ضمان معاوضی، کدام مورد صحیح است؟

الف) تعهد فروشنده به ردّ ثمن، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

ب) تعهد فروشنده به ردّ ثمن، در صورت تلف قهری مبیع قبل از قبض

ج) انتقال دین مضمون عنه به ضامن، به موجب عقد ضمان

د) ضمانت به مثل یا قیمت، به موجب یکی از اسباب ضمان

10- در وصیت بر غیر محصور و جهت، قبول با چه کسی است؟

الف) وصی

ب) حاکم

ج) قبول شرط نیست.

د) موصی لهم

11- احراز تقصیر وارد کننده زیان در دعوای مسئولیت مدنی، به عهده کدام مرجع است؟

الف) دادگاه عمومی در کلیه موارد، به جز موارد طرح دعوای مطالبه خسارت علیه دولت، قضات و اشخاصی که مرتکب اعمال ضدّ رقابتی می‌شوند.

ب) دادگاه رسیدگی کننده به دعوای خسارت در کلیه موارد، به جز مواردی که برای احراز تخلف وارد کننده زیان، مرجع انتظامی خاص پیش‌بینی شده است.

ج) دادگاه عمومی رسیدگی کننده به دعوای خسارت در کلیه موارد

د) دادگاه عمومی در کلیه موارد، به جز موارد مربوط به طرح دعوای خسارت علیه قضات، دولت و کارفرمایان مشمول قانون کار درخصوص حوادث کار

12- حقوق ایران، در چه مواردی امکان تغییر وجه التزام وجود دارد؟

الف) کلیه موارد مربوط به حقوق مصرف کننده

ب) هیچ موردی، این امکان وجود ندارد.

ج) داده های مربوط به خرید و فروش خودرو، چنانچه وجه التزام نامتعادل باشد.

د) داده‌های مربوط به پیش‌فروش ساختمان

13- متعهد در مقام وفای به عهد، مال دیگری را که بدون مجوز در اختیار اوست، تأدیه می‌کند. کدام مورد صحیح است؟

الف) وفای به عهد صحیح است و متعهد حق استرداد مال را دارد، زیرا وفای به عهد، واقعه حقوقی است.

ب) ایفای دین محقق نمی‌شود و متعهد هم حق استرداد مال را ندارد، زیرا وفای به عهد، عمل حقوقی است.

ج) وفای به عهد محقق نمی‌شود، ولی متعهد حق استرداد مال را دارد، چون وفای به عهد، عمل حقوقی است.

د) ایفای دین صحیح نیست، اما متعهد حق استرداد مال را دارد، چون وفای به عهد، واقعه حقوقی است.

14- در کدام یک از موارد زیر، بدون اینکه شخص مدیون باشد، ممکن است ملزم به پرداخت شود؟

الف) عقد ضمان در فرض نقل ذمه به ذمه

ب) فرض اجتماع اسباب طولی در مسئولیت مدنی

ج) مسئولیت اشتراکی

د) مسئولیت تضامنی

15- کدام مورد درخصوص انحلال قرارداد، صحیح است؟

الف) انحلال ارادی قرارداد، شامل عقود جایز هم می‌شود.

ب) برخلاف تمام اسباب قانونی انحلال قرارداد، می توان توافق کرد.

ج) بطلان، از جمله موارد انحلال قرارداد است.

د) اسباب قانونی انحلال قرارداد، حصری نیست.

16- ماهیت حقوقی کدام یک از قواعد زیر، با سایر قواعد متفاوت است؟

الف) طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است.

ب) تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است.

ج) بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر، دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کند.

د) اموال منقول اختصاص داده شده برای زراعت، در حکم غیرمنقول است.

17- هرگاه ضمانت بر مبنای تضامن واقع شود و مضمون له سفیه باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) نیازی به قبول مضمون له یا سرپرست او نیست.

ب) قبول مضمون له به تنهایی کافی نیست و نیازمند تنفیذ سرپرست است.

ج) قبول مضمون له کافی است.

د) قبول سرپرست مضمون له لازم است.

18- شخص «الف» که دارای بیمه‌نامه شخص ثالث است، در حینِ رانندگی، با شخص «ب» (عابر) تصادف می‌کند و عابر مصدوم می‌شود. به فرض اینکه راننده اتومبیل هیچ گونه تقصیری مرتکب نشده باشد و خسارات صددرصد ناشی از تقصیر عابر، به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به عبور از راه‌ها و محل‌های مخصوص باشد، درخصوص جبران خسارات عابر از طریق بیمه شخص ثالث، کدام مورد صحیح است؟

الف) بیمه‌گر مکلف است در حدود تعهدات خود، تمام خسارات زیان دیده (عابر) را جبران کند.

ب) به دلیل تقصیر زیان دیده (عابر)، وی از جبران بخشی از خسارت محروم می‌شود.

ج) چون خسارات، ناشی از اقدام خود زیان دیده (عابر) است و دارنده اتومبیل مسئولیت مدنی ندارد، بیمه‌گر هم تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد.

د) بیمه‌گر تنها در صورتی مکلف به جبران خسارت است که دارنده اتومبیل بابت بیمه حوادث، حق بیمه جداگانه‌ای پرداخته باشد.

19- مغازه‌ای در سال 1364، برای مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در اجاره‌نامه شرط شده است که مستأجر شخصاً از موردِ اجاره استفاده کند. پس از گذشت دو سال، مستأجر فوت می‌کند. قرارداد اجاره چه وضعی دارد؟

الف) ادامه رابطه استیجاری با ورثه مستأجر، منوط به تنفیذ موجر است.

ب) رابطه استیجاری، بدون موافقت موجر، نسبت به ورثه مستأجر استمرار خواهد داشت.

ج) اجاره با فوت مستأجر، منفسخ می‌شود.

د) با فوت مستأجر، عقد اجاره باطل می‌شود.

20- شخصی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به دلیل تقصیر قاضی بازداشت می‌شود، اما بعداً بی‌گناهی‌اش ثابت می‌شود و تبرئه می‌گردد. خسارت این شخص به چه نحو جبران می‌شود؟

الف) خسارت زیان دیده توسط دولت و از محل صندوق خاصی جبران می‌شود و حق مراجعه به قاضی مقصر برای دولت وجود ندارد.

ب) قاضی مقصر، شخصاً مسئول جبران خسارت است.

ج) به دلیل حاکمیتی بودن عمل قضاوت و دادگستری، دولت و قاضی در این خصوص، مسئولیت مدنی ندارند و قاضی صرفاً مسئولیت انتظامی دارد.

د) خسارت زیان دیده توسط دولت و از محل صندوق خاصی جبران می‌شود، اما دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به قاضی مقصر مراجعه کند.

آیین دادرسی مدنی

21- در خصوص قابلیت استماع دعوی تصرف عدوانی که شرکتی خصوصی علیه شخص حقیقی به استناد ق.آ.د.م در دادگاه عمومی(حقوقی) اقامه می‌کند، کدام مورد صحیح است؟

الف) نسبت به مال (منقول یا غیرمنقول) بوده و ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی داشته باشد

ب) نسبت به مال غیرمنقول بوده و ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی داشته و باید دارای سابقه ثبت هم باشد.

ج) نسبت به مال غیر منقول بوده و ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی داشته باشد.

د) نسبت به مال غیرمنقول باشد، ولو ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی نداشته باشد.

22- یکی از دو مالک ملکی که متعلق به دو شرکت خصوصی است، قصد افراز ملک را دارد. در چه صورتی درخواست افراز در صلاحیت اداره ثبت است؟ در خصوص تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز، کدام مورد صحیح است؟

الف) کافی است ملک در جریان ثبت باشد- تصمیم اداره ثبت ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی رأی دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است.

ب) اگر جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد- تصمیم اداره ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومی و رأی دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است.

ج) کافی است ملک در جریان ثبت باشد- تصمیم اداره ثبت فقط ظرف بیست روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

د) کافی است ملک در جریان ثبت باشد- تصمیم اداره ثبت ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی رأی دادگاه عمومی است.

23- دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی که در «اجرای ثبت» در حال اجراست، در صلاحیت کدام مرجع است؟

الف) دادگاه عمومی محل اقامت خوانده

ب) رئیس اداره ثبت محل اجرای سند

ج) هیئت نظارت ثبت مستقر در استان محل اجرای سند

د) دادگاه عمومی محل صدور دستور اجرای سند

24- در دعوایی که به خواسته 210000000 ریال اقامه گردیده، خوانده در مرحله نخستین محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید می‌شود. در خصوص اعتراض ثالث اصلی نسبت به این حکم، کدام مورد صحیح است؟

الف) اعتراض در صلاحیت دادگاه نخستین است و اگر قرار رد دعوای اعتراض ثالث صادر شود، قرار قابل تجدیدنظر است.

ب) اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است و اگر قرار رد دعوای اعتراض ثالث صادر شود، قرار قابل فرجام نیست.

ج) اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه نخستین است و اگر قرار رد دعوای اعتراض ثالث صادر شود قرار قابل تجدیدنظر است و در صورت عدم تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام است.

د) اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه تجدید نظر است و اگر قرار رد دعوای اعتراض ثالث صادر شود قرار قابل فرجام است.

25- در دعوایی که راجع به حق عبور از ملکی علیه چهل و پنج نفر اهالی یک روستا اقامه می‌شود کدام مورد صحیح است؟

الف) دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تنظیم و به تمام خواندگان ابلاغ شود و مرجع صالح، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است.

ب) دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تنظیم و به تمام خواندگان ابلاغ شود و مفاد دادخواست در روزنامه رسمی منتشر شود و مرجع صالح شورای حل اختلاف محل وقوع است.

ج) دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تنظیم و به تمام خواندگان ابلااغ شود و مرجع صالح، دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

د) دادخواست فقط به دو نفر از خواندگان ابلاغ و مفاد دادخواست در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود و مرجع صلاح، دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

26- دعوای خلع یدی به استناد سند مالکیت علیه شخصی اقامه می‌شود. خوانده دعوی در اولین جلسه دادرسی اعلام می‌کند که در ملک هیچ‌گونه ید و تصرفی ندارد. این پاسخ خوانده چه دفاعی محسوب می‌شود؟ دادگاه در صورت پذیرش درستی پاسخ خوانده، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

الف) ایراد- قرار رد دعوی

ب) انکار دلیل- حکم به بی حقی خواهان

ج) دفاع به معنی اخص- حکم به بی حقی خواهان

د) تعرض به اصالت سند- رسیدگی به اصالت سند

27- شعبه بدون دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون ماده 1000 قانون شهرداری‌ها را به علت وجود ایرادات مؤثر به مرجع صادرکننده رأی اعاده می‌نماید. نسبت به رأیی که این مرجع پس از رسیدگی صادر می‌کند، مجدداً شکایت می‌شود و دیوان رأی را مغایر قانون تشخیص می‌دهد. کدام مورد صحیح است؟

الف) پرونده بدون نقض رأی به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای رسیدگی ارسال می‌شود.

ب) شعبه دیوان رأی را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین، پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون مربوطه اعاده می‌نماید.

ج) پرونده به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی نهایی ارسال می‌شود.

د) شعبه دیوان رأی را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌کند.

28- دعوایی به خواسته 210000000 ریال بابت خسارات وارده به خودرویی در دادگاه عمومی اقاله می‌شود. در خصوص اعتراض به بهای خواسته، کدام مورد صحیح است؟

الف) چنانچه تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود، پذیرفته می‌شود.

ب) پذیرفته نمی‌شود

ج) چنانچه تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود پذیرفته می‌شود.

د) پس از انجام کارشناسی بررسی و حسب مورد پذیرفته می‌شود.

29- در خصوص تصمیم دادگاه در امور حسبی علی القاعده کدام مورد صحیح است؟

الف) اگر تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد مرجع اتخاذکننده می‌تواند حتی راسا آن را تغییر دهد.

ب) اگر تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد، مرجع اتخاذکننده تنها در صورت اعتراض ذی‌نفع می‌تواند آن را تغییر دهد.

ج) در هیچ صورتی قابل تغییر نیست.

د) تنها مرجع تجدید نظر می‌تواند آن را تغییر دهد.

30- در دعوایی به درخواست خواهان، قرار تأمین خواسته صادر می‌شود. در خصوص حق تقدم خواهان نسبت به سایر بستانکاران با صدور قرار تأمین خواسته کدام مورد صحیح است؟

الف) از تاریخ قرار به خوانده حق تقدم ایجاد می‌شود.

ب) به شرط آنکه قرار تأمینی مقدم بر آن صادر نشده باشد، حق تقدم ایجاد نمی‌شود.

ج) هیچ حق تقدمی ایجاد نمی‌شود.

د) از تاریخ قرار حق تقدم ایجاد می‌شود.

31- هرگاه وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده قرابت نسبی و یا سببی تا درجه معین قانونی داشته باشد، دادگاه و وکیل با چه تکلیفی مواجه هستند؟

الف) دادرس باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند اما وکیل تکلیفی ندارد

ب) دادرس مشمول موارد رد نیست، ولی وکیل از انجام وکالت ممنوع است.

ج) دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و وکیل نیز از انجام وکالت ممنوع است.

د) دادرس مشمول موارد رد و مکلف به صدور قرار امتناع از رسیدگی است.

32- دستور موقتی از دادگاه نخستین، در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر و اجرا می‌شود. در خصوص شکایت نسبت به دستور موقت، کدام مورد صحیح است؟

الف) مستقلاً قابل تجدیدنظر نیست و قابل فرجام نیز نمی‌باشد.

ب) مستقلاً قابل تجدیدنظر است، اما قابل فرجام نیست.

ج) چون در دعوای مزبور، پذیرش درخواست دستور موقت و صدور آن خلاف قانون است، طرح شکایت پیش نمی‌آید.

د) فقط چنانچه رئیس حوزه قضایی آن را تأیید کرده باشد، قابل تجدید نظر و فرجام نیست.

33- چنانچه تجدیدنظر خواهان دونفر یا بیشتر باشند و به طور تضامنی محکوم شده باشند، در خصوص پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، کدام مورد صحیح است؟

الف) فقط اگر محکومیت ناشی از عدم پرداخت وجه چک باشد پرداخت یک هزینه کامل دادرسی تجدیدنظر توسط یکی از تجدیدنظر خواهان کافی است.

ب) چنانچه محکومیت ناشی از مسئولیت مدنی کارفرما به سبب تقصیر کارگر باشد پرداخت هزینه کامل دادرسی تجدیدنظرخواهی توسط یکی از تجدیدنظرخواهان از دیگران سلب تکلیف نمی‌کند.

ج) پرداخت هزینه کامل دادرسی مرحله تجدیدنظر توسط هر یک از تجدیدنظرخواهان، دیگران را از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌کند.

د) پرداخت هزینه کامل دادرسی مرحله تجدیدنظر توسط هریک از تجدیدنظر خواهان، دیگران را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌کند.

34- دعوایی به خواسته یک میلیارد ریاف اقامه می‌شود و خواهان در هیچ جلسه‌ای شرکت نکرده و هیچ لایحه‌ای تقدم نمی‌کند خوانده به موجب حکم غیابی، محکوم به پرداخت هفتصد میلیون ریال می‌شود و خوانده نسبت به این حکم واخواهی می‌کند. در خصوص آن بخش از خواسته که به نفع خواهان حکم صادر نشده است، کدام مورد صحیح است؟

الف) خواهان می‌تواند از دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی، درخواست تصحیح حکم نماید.

ب) خواهان می‌تواند تجدیدنظر خواهی کند.

ج) خواهان می‌تواند با تقدیم دادخواست از دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی، درخواست رسیدگی و صدور حکم نماید.

د) خواهان می‌تواند بدون تقدیم دادخواست از دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی، درخواست رسیدگی و صدور حکم نماید.

35- چنانچه نسبت به سند عادی انکار یا تردید شود، در خصوص رسیدگی دادگاه به اصالت سند، کدام مورد صحیح است؟

الف) کافی است که ابراز کننده سند، آن را استرداد نکند تا دادگاه مکلف به رسیدگی به اصالت سند باشد.

ب) کافی است که سند موثر در دعوی باشد تا دادگاه اصالت آن رسیدگی کند.

ج) در صورتی دادگاه به اصالت سند باید رسیدگی کند که ابرازکننده سند آن را استرداد نکند و سند موثر در دعوی بوده و موضوع سند نیز وجه نقد باشد.

د) در صورتی که ابرازکننده سند را استرداد نکند و سند موثر در دعوی باشد، دادگاه به اصالت سند رسیدگی می‌کند.

36- محکوم‌له رأی داوری، درخواست اجرای رأی داور می‌کند. اجراییه صادر و عملیات اجرایی آغاز می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه رأی داوری درخواست صدور حکم بطلان رأی داور نماید و دادگاه نخستین حکم به بطلان رأی داور صادر کند و این حکم قابل تجدیدنظر باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) اجرای رأی داور تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور، متوقف می‌ماند.

ب) با توجه به غیرقطعی وبدن حکم دادگاه نخستین، اجرای رأی داور ادامه دارد.

ج) فقط در صورتی که رأی داوری در دعوای مالی صادر شده باشد، اجرای رأی داوری تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

د) فقط در صورتی که رأی داوری در دعوای غیرمالی صادر شده باشد اجرای رأی داوری تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

37- در دعوایی که راجع به اصل نکاح بین خانم الف و آقای ب مطرح می‌شود، دادگاه تجدیدنظر حکم به بی حقی خواهان صادر می‌کند. چنانچه خانم الف همان دعوی را دوباره علیه آقای ب مطرح کند و در دادگاه تجدیدنظر بدون آنکه صورت اختلاف تغییر نموده باشد، حکم علیه خوانده صادر شود محکوم‌علیه رأی دوم به علت مغایر دو حکم فرجام خواهی نماید، کدام مورد صحیح است؟

الف) بی اعتباری حکم مؤخر به درخواست ذی نفع اعلام می‌شود، اما حکم اول در هر حال به اعتبار خود باقی می‌ماند.

ب) دیوان عالی کشور هر دو حکم را بررسی و فقط می‌تواند حکم فرجام خواسته را نقض نماید.

ج) بی اعتباری حکم موخر به درخواست ذی نفع اعلام می‌شود، اما نقض حکم اول مستلزم تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور است.

د) بی اعتباری حکم مؤخر به درخواست ذی نفع اعلام می‌شود و رأی اول نیز در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

38- خواهان به خواسته 150000000 ریال به نفقه علیه خوانده در شورای حل اختلاف اقامه دعوی می‌کند. خوانده متقابلاً دعوایی به خواسته الزام به تمکین در همان مرجع مطرح می‌نماید. در خصوص رسیدگی شورا، کدام مورد صحیح است؟

الف) شورای حل اختلاف مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعیین تکلیف دعوی تمکین می‌کند.

ب) شورای حل اختلاف به دعوای نفقه رسیدگی می‌کند و دعوی تمکین را به مرجع صالح می‌فرستد.

ج) شورای حل اختلاف باید هر دو دعوی را به مرجع صالح بفرستد.

د) شورای حل اختلاف با توجه به ارتباط کامل، به هر دو دعوی رسیدگی می‌کند.

39- دعوایی به خواسته خلع ید از ملک که یک میلیارد ریال تقویم گردید اقامه می‌شود. وکیل خواهان پیش از تمام شدن دادرسی، درخواست استرداد دعوی می‌کند. در خصوص پذیرش استرداد دعوی کدام مورد صحیح است؟

الف) فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که وکالت در استرداد دعوی در وکالت نامه تصریح شده و استرداد پیش از ختم مذاکرات مطرح شده و یا اگر بعد از ختم مذاکرات است، خوانده راضی باشد.

ب) فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که وکالت در استرداد دعوی در وکالتنامه تصریح شده و استرداد پیش از ختم مذاکرات مطرح شده و یا اگر بعد از ختم مذاکرات است، خوانده راضی باشد و خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر کند.

ج) فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که استراداد پیش از ختم مذاکرات مطرح شده و یا اگر بعد از ختم مذاکرات است، خوانده راضی باشد.

د) فقط در صورتی پذیرفته می شود که استرداد پیش از ختم مذاکرات مطرح شده و یا اگر بعد از ختم مذاکرات است خوانده راضی باشد و خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر نماید.

40- حکم محکومیت شخص ب به تحویل یک تخته فرش به سود الف صادر و قطعی می‌شود. محکوم‌علیه برابر مقررات از این حکم درخواست اعاده دادرسی می‌کند. چنانچه شخص ج تخته فرش مزبور را متعلق به خود بداند، چه اقدامی را باید معمول دارد؟

الف) فقط می‌تواند نسبت به حکم مزبور فرجام‌خواهی کند.

ب) به عنوان ثالث وارد دعوای اعاده دادرسی شود.

ج) تا قبل از تعیین تکلیف اعاده دادرسی ، هیچ‌گونه اقدامی نمی‌تواند انجام دهد.

د) فقط می‌تواند نسبت به حکم محکومیت ب اعتراض ثالث نماید.

حقوق تجارت

41- تاجری اختیار قائم‌مقام خود را محدود به فروش کالا کرده، وی را از خرید کالا منع می‌کند. قائم مقام تجارتی بدون توجه به این ممنوعیت، اقدام به خرید کالا می‌کند. در کدام صورت، تاجر می‌تواند به بی اعتباری چنین معامله‌ای استناد کند؟

الف) طرف معامله، از محدودیت اختیارات قائم‌مقام آگاه باشد.

ب) نمی‌تواند مگر اینکه محدودیت در اختیارات به‌صورت کتبی باشد.

ج) در هر حال می‌تواند.

د) به هیچ‌عنوان نمی‌تواند

42- انجام کدام‌یک از اقدامات زیر، برای شرکت‌های سهامی خاص مجاز است؟

الف) عرضه سهام خود برای فروش در بورس اوراق بها‌دار

ب) عرضه سهام خود برای پذیره نویسی.

ج) مبادرت به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود

د) در افزایش سرمایه، تادیه مبلغ اسمی سهام به صورت غیر‌نقد

43- کدام‌یک از احکام زیر، ویژه چک است و به برات و سفته تسری پیدا نمی‌کند؟

الف) مسئولیت تضامنی ضامن فقط با شخص که از او ضمانت کرده است.

ب) مسئولیت تضامنی اصیل و نماینده در مقابل دارنده، در صورت صدور سند به نمایندگی

ج) مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس در مقابل دارنده

د) حق اقامه دعوا در صورت ظهرنویسی برای وصول سند به نمایندگی

44- برای قسمت دوم ماده 94 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت:« .. با هیچ اکثریتی نمی‌توان بر تعهدات صاحبان سهام افزود.»، کدام یک از تصمیمات زیر، می‌تواند از مصادیق این حکم تلقی شود؟

الف) استقراض از بانک‌ها برای شرکت

ب)تغییر اقامتگاه شرکت

ج) تبدیل شرکت به شرکت تضامنی با اکثریت قانونی در مجمع‌عمومی فوق‌العاده

د)افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید

45- در‌صورتی که قبولی برات مشروط نوشته شود، کدام مورد صحیح است؟

الف) برات قبول‌شده تلقی می‌شود و برات‌گیر در هر صورت، مسئول پرداخت وجه برات خواهد بود.

ب) برات نکول شده تلقی می‌شود، ولی قبول کننده در حدود شرطی که نوشته، مسئول پرداخت وجه، برات است.

ج) برات مطلقاً نکول‌شده محسوب می‌شود.

د) برات قبول‌شده محسوب و شرط باطل تلقی می‌شود.

46- کدام مورد، از مصادیق ورشکستگی به تقلب تاجر نیست؟

الف) دارایی خود را مخفی کرده باشد.

ب) دفاتر خود را مفقود کرده باشد.

ج) به طریق مواضعه و معاملات صوری، دارایی خود را از میان برده باشد.

د) اگر دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد.

47- کدام مورد، از شرایط اعتبار قرارداد ارفاقی نیست؟

الف) عدم محکومیت تاجر به‌عنوان ورشکسته به تقلب

ب) تصدیق قرار‌داد ارفاقی توسط دادگاه

ج) انعقاد قرار‌داد توسط نصف به‌علاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالباتی را که تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول شده، دارا هستند.

د) تصویب قرارداد ارفاقی توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر

48-کدام مورد در‌خصوص معاملات تاجر پس از تاریخ توقف، صحیح نیست؟

الف) اصل بر صحت معاملات است و فقط معاملاتی نظیر صلح محاباتی، هبه و هرگونه نقل و انتقال باطل است.

ب) درصورتی که ورشکستی تاجر، نتیجه ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب باشد، تمامی معاملات نسبت به هر کس حتی خود تاجر، باطل است.

ج) این‌گونه معاملات، مطلقتاً باطل هستند.

د) معاملات صوری و یا مسبوق به تبانی ورشکسته، چه قبل و چه بعد از تاریخ توقف، باطل هستند.

49- درحقوق ایران، کدام مورد در خصوص تاریخ توقف، صحیح نیست؟

الف) اگر قابل تعیین نباشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می‌شود.

ب) نمی‌تواند بیشتر از دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین شود.

ج) محدودیتی در تعیین آن وجود ندارد و ممکن است برای سال‌ها قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین شود.

د) عدم محدودیت زمانی در تعیین آن می‌تواند معاملات متعددی را با بطلان مواجه سازد.

50- در خصوص اشخاصی که در نتیجة ورشکستگی تاجر بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار می‌شوند، از حیث دسترسی به اموال و دارایی‌های تاجر، کدام مورد صحیح است؟

الف) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقی که این قرارداد را امضا کرده‌اند، ارجحیت دارند.

ب) طلب این گروه از طلبکاران، پس از تأدیه تمامی مطالبات طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقی، تأدیه می‌شود.

ج) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقی که این قرارداد را امضا نکرده‌اند، ارجحیت دارند.

د) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقی که این قرارداد را امضا نکرده‌اند، ارجحیت ندارند.

51- در‌ صورتی که به حکم دادگاه، مصوبه هیئت‌مدیره شرکت سهامی ابطال شود، کدام مورد در خصوص مدیران مسئول بطلال ، صحیح است؟

الف) به همراه شرکت، متضامناً مسئول خسارات وارده هستند.

ب) منفرداً و مشترکاً مسئول خسارات وارده بر‌اساس تشخیص دادگاه هستند.

ج) متضامناً مسئول خسارات وارده هستند.

د) صلاحیت خود را برای ادامه مدیریت از دست می‌دهند.

52- در کدام‌یک از شرکت‌های زیر، عدم دعوت از مجامع عمومی و شرکا از طریق روزنامه، موجب بی‌اعتباری تصمیمات است؟

الف) با مسئولیت محدود، سهامی و تعاونی سهامی عام

ب)تضامنی، نسبی، سهامی و تعاونی سهامی عام

ج)سهامی و با مسئولیت محدود و نسبی

د) سهامی

53- در خصوص تاجر ورشکسته‌ای که ظرف 3 روز از تاریخ توقف، مراتب را به دادگاه اعلام نکرده باشد،‌کدام مورد صحیح است؟

الف) ممکن است توسط دادگاه، به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود.

ب) ممکن است از طرف دادگاه به ورشکستگی به تقلب محکوم شود.

ج) باید از سوی دادگاه، به ورشکستگی به تقلب محکوم شود.

د) باید از سوی دادگاه، محکوم به ورشکستگی به تقصیر شود.

54- کدام مورد در‌خصوص معامله تاجر با غیرتاجر، صحیح است؟

الف) برای تاجر در هر حال، تجاری است.

ب) برای تاجر، اگر برای امور تجاری او باشد، تجاری است.

ج) در هرحال، تجاری است.

د) به‌هیچ عنوان تجاری نیست.

55- در‌خصوص مؤسسه غیر تجاری، کدام مورد صحیح است؟

الف) نوعی شرکت مدنی است که برای کسب منفعت تأسیس می‌شود.

ب) به‌هیچ عنوان برای کسب منفعت تشکیل نمی‌شود.

ج) تشکیلاتی است که برای امور انتفاعی یا غیر انتفاعی تأسیس می‌شود.

د) فاقد شخصیت حقوقی بوده و ممکن است برای اهداف انتفاعی یا غیر انتفاعی تشکیل شود.

56- برای اتخاذ تصمیم راجع‌به تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود، سهامی خاص و تضامنی، به‌ترتیب جه حدّنصابی ضرورت دارد؟

الف) سه چهارم سرمایه همراه با اکثریت عددی- مجمع عمومی فوق‌العاده- اتفاق آرا

ب) سه چهارم سرمایه به همراه اکثریت عددی- مجمع‌عمومی فوق‌العاده- اکثریت سه‌چهارم سرمایه به همراه اکثریت عددی

ج) بیش از نصف سرمایه- اتفاق آرا- اتفاق آرا

د) اکثریت سرمایه- مجمع‌عمومی فوق العاده- اتفاق آرا

57- چنانچه مسئولین پرداخت سفته ورشکست شوند، در‌خصوص رجوع دارنده سند برای وصول مطالبات خود، کدام مورد صحیح است؟

الف) می‌‌تواند به‌نسبت مساوی، در همه غرما داخل شود.

ب) می‌تواند در هر یک از غرما و یا همه غرما، برای وصول کل طلب خود داخل شود.

ج) بر اساس تاریخ ظهرنویسی سند، وارد غرما می‌شود.

د) باید به‌ترتیب تاریخ ورشکستگی، در غرما وارد شود.

58- کدام مورد، صحیح است؟

الف) برای صدور چک و برات، امضا ضروری است ولی برای سفته، می‌توان از امضا یا مهر استفاده کرد.

ب) برای صدور سفته، چک و برات از سوی شخص حقیقی، امضا لازم است و از طرف شخص حقوقی، مهر کافی است.

ج) برای صدور چک، سفته و برات، امضا لازم است.

د) برای صدور چک، امضا ضرورت دارد ولی برای برات و سفته، مهر به‌تنهایی نیز معتبر است.

59- شریک شرکت نسبی به نسبت سرمایه‌اش در شرکت..... .

الف) ضامن پرداخت دیون شرکت، پیش و پس از ورود به آن است.

ب) تنها ضامن دیون شرکت، از تاریخ ورود به آن است.

ج) مسئول پرداخت دیون شرکت، پیش و پس از ورود به آن است، اگر اساسنامه این‌گونه پیش‌بینی کرده باشد.

د) مسئول پرداخت دیون گذشته و بعد از ورود به شرکت است، اگر در شرکتنامه چنین مقرر شده باشد.

60- اکثریت سه عضو از پنج عضو هیئت‌مدیره یک شرکت سهامی، بدون دعوت از کلیه اعضاء در حالی که شیوه دعوت در اساسنامه، پست سفارشی قید شده است و بدون اطلاع دو عضو دیگر، مدیر عامل را برکنار می‌کنند، کدام مورد در‌خصوص این تصمیم، صحیح است؟

الف) اعتبار تصمیم، منوط به تنفیذ مجمع‌عمومی عادی است.

ب) به‌دلیل وجود اکثریت، در‌هر حال معتبر است.

ج) به‌دلیل عدم دعوت از همه اعضای هیئت‌مدیره قابل ابطال است.

د) به‌دلیل عدم رعایت قواعد امره، به‌خودی خود باطل است.

اصول استنباط حقوق اسلامی

61- ماده 866 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی، راجع به حاکم است». از نظر کیفیت مصرف ترکه، این ماده چگونه عبارتی است؟

الف) مؤوّل

ب) ظاهر

ج) محکم

د) مجمل

62- ماده 822 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرفِ‌نظر کردن از حق مزبور نماید، واقع می‌شود». اگر شریک پس از آگاهی از فروش سهم شریک دیگر، به خریدار پیشنهاد اجره سهم او را بکند، دلالت ایجاب اجازه بر انصراف از حق، مصداق کدام نوع از دلالت است؟

الف) تضمنی

ب) التزامی

ج) مفهومی

د) مطابقی

63- با توجه به بند «ب» ماده 136 قانون تجارت که یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی را تراضی تمام شرکا اعلام داشته است، معلوم می‌شود که شرکا نمی‌توانند انحلال شرکت با رأی اکثریت را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش‌بینی کنند. اگر مدیرعامل از اشخاص خارج از شرکت انتخاب شده باشد، این حکم که انحلال شرکت را نمی‌توان به هیئت‌مدیره شرکت واگذار کرد، از باب کدام نوع قیاس است؟

الف) ادنی

ب) خفی

ج) اولویت

د) مساوات

64- طبق ماده 435 قانون مدنی: «خیار عیب بعد از علم به آن فوری است». درخصوص این ماده، وجوب فوری اعمال خیار عیب، جزو کدام دسته از واجبات زیر است؟

الف) واجب موّسع

ب) واجب موقّت

ج) واجب مضیّق

د) واجب غیرموقّت

65- ماده 43 قانون وکالت مقرر می‌دارد: «وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند.» در این ماده، آیا عبارت «در محکمه» و «لوایح کتبی»، دارای مفهوم مخالف‌اند؟

الف) بلی، هر دو دارند.

ب) خیر، هیچ‌کدام ندارند.

ج) فقط «لوایح کتبی»، دارای مفهوم مخالف است.

د) فقط «در محکمه»، دارای مفهوم مخالف است.

66- کدام‌یک، از مرجّحات باب تزاحم نیست؟

الف) تقدم حکم ثانوی بر حکم اولی

ب) تقدم حق‌الناس بر حق‌الله

ج) تقدم واجب مضیق بر واجب موسّع

د) تقدم واجب عینی بر واجب کفایی

67- در کدام مورد، اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند؟

الف) دوران امر بین اقل و اکثر، اگر مخصص منفصل باشد.

ب) دوران امر بین اقل و اکثر و متباینین، اگر مخصص منفصل باشد.

ج) شبهه مصداقیه

د) دوران امر بین متباینین، اگر مخصص منفصل باشد.

68- در ماده 699 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار برای جرم تهدید به قتل، مجازات شلاق یا زندان تعیین کرده است. اختیار قاضی در انتخاب یکی از این دو، مبتنی بر کدام نوع از تخییر است؟

الف) تخییر در موارد دوران بین محذورین

ب) تخییر بین دو حکم متزاحم

ج) تخییر بین افراد واجب تخییری

د) تخییر واقعی یا قانونی

69- در کدام عبارت، عدد دارای مفهوم مخالف است؟

الف) موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.

ب) جمع دو خواهر در ازدواج ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد.

ج) اگر دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها، وکالت دیگری باطل می‌شود.

د) هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد، حق شفعه به وجود می‌آید.

70- مطابق ماده 212 قانون مدنی: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به‌واسطه عدم اهلیت باطل است»، با توجه به اینکه کلمه «معامله» در این ماده، ظهور در عقد دارد، اگر بخواهیم با قیاس ایقاع به معامله، حکم به بطلان ایقاع محجورین کنیم، این قیاس را چه می‌نامند؟

الف) اولویت

ب) منصوص‌العله

ج) ادنی

د) مستنبط‌العله

71- مطابق اصل 167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. کلمه «قاضی» در اصل مزبور، دارای چه اطلاقی است؟

الف) افرادی، ازمانی و احوالی

ب) افزادی یا ازمانی

ج) فقط افرادی

د) فقط افرادی و احوالی

72- کدام‌یک از اقسام اجماع، به اتفاق نظر همه اصولیان شیعه، از حجیّت و اعتبار برخوردار نیست؟

الف) سکوتی

ب) منقول

ج) مستند

د) مرکّب

73- دو وصیتنامه از شخصی به جا مانده است که در یکی که تاریخ آن معلوم است، نوشته شده است: «وصی همه کتاب‌هایم را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هدیه کند.» و در دیگری که تاریخ آن مجهول است، چنینی نوشته شده است: «وصی کتاب‌های مذهبی‌ام را به کتابخانه مسجد محل اهدا کند». صورت فوق مصداق کدام مورد است؟

الف) تخصّص

ب) تخصیص

ج) نسخ با نسخیّت عام

د) نسخ با ناسخیّت خاص

74- مطابق ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه ملک مشاع باشد، فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد، مگر اینکه با سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند». آیا این ماده مفهوم دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن کدام است؟

الف) مفوم دارد. - شرط، حصر و استثنا

ب) مفهوم دارد. شرط و استثنا

ج) مفهوم ندارد.

د) مفهوم دارد. - حصر و استثنا

75- مطابق ماده 291 قانون مدنی: «ابراء ذمه میّت از دین، صحیح است». حکم مندرج در این ماده، چه نوع حکمی است؟

الف) ظاهری

ب) ثانوی

ج) وضعی

د) تکلیفی

76- به موجب ماده 456 قانون مدنی: »تمام انواع خیار در جمع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.» خیار شرط در عقد وقف و خیار غبن در عقد هبه جاری نمی‌شود. خروج از این دو مورد، از عموم ماده فوق، به ترتیب، از چه بابی است؟

الف) تخصیص به مخصّص لبّی - تخصیص به مخصّص لبّی

ب) تخصیص به مخصّص لفظی - تخصیص به مخصّص لفظی

ج) تخصّص - تخصّص

د) تخصّص - تخصیص به مخصّص لبّی

77- مطابق ماده 1052 قانون مدنی: «تفریقی که با لعان حاصل می‌شود، موجب حرمت ابدی است». آیا این ماده مفهوم مخالف دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن کدام است؟

الف) مفهوم دارد. - شرط

ب) مفهوم دارد. - حصر

ج) مفهوم ندارد.

د) مفهوم دارد. - وصف

78- روایتی را که همه روایان آن امامی بوده و در کتب رجال مدح شده باشند، اما به عدالت آنها تصریح نشده باشد، چه می‌نامند؟

الف) موثّق

ب) حسن

ج) صحیح

د) ضعیف

79- دلالت «الفاظ عام بر عموم» و «مطلق بر اطلاق»، به ترتیب، چگونه است؟

الف) به تبادر - به اصالة الظهور

ب) مطابقی - التزامی

ج) مبتنی بر بنای عقلا - مبتنی بر بنای عقلا

د) وضعی - به مقدمات حکمت

80- بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، الصاق تمبر را به دادخواست، در حینِ تقدیم دادخواست لازم می‌داند، ولی بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ...، مقرر می دارد که اگر قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغی تمبر الصاق و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می‌شود. نسبت بند 14 ماده 3، به بند 1 ماده 53 چیست؟

الف) مخصّص منفصل است.

ب) حکومت دارد.

ج) مخصّص لبّی است.

د) ورود دارد.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

81- رفتار مردی که نسبت به همسر و اولاد واجب النفقه خود ترک انفاق کند، واجد چه وصفی است؟

الف) رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدّد

ب) جرایم متعدّد دارای عنوان مجرمانه خاص

ج) تعدّد اعتباری

د) در حکم تعدّد مادی

82- محکوم به اقامت اجباری، در اثنای اجرای حکم، محل را ترک می کند. دادگاه چه تصمیمی درباره او اتخاذ می کند؟

الف) دادگاه می‌تواند بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل کند.

ب) به منظور تضمین اجرای حکم، دادگاه می‌تواند محکوم را به معرفی ضامن با تودیع وثیقه ملزم کند.

ج) دادگاه مکلف است برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش دهد.

د) دادگاه می‌تواند محکوم را به مجازات تکمیلی دیگری که به حال او مناسب‌تر باشد، محکوم کند.

83- در صورت وجود کدام شرایط، دادگاه می‌تواند صدور حکم را به تعویق اندازد؟

الف) وجود جهات تخفیف- جبران ضرر و زیان- خفیف بودن زیان وارده- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

ب) وجود جهات تخفیف- پیش‌بینی اصلاح مرتکب- جبران ضرر و زیان- فقدان سابقه کیفری مؤثر

ج) ندامت و یا وضع خاص متهم- پیش‌بینی اصلاح مرتکب- فقدان سابقه کیفری مؤثر- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

د) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی- جبران ضرر و زیان- فقدان سابقه کیفری مؤثر- مداخله ضعیف مرتکب در وقوع جرم

84- در پرونده اتهامی آقای «الف»، جهات تعدّد تخفیف وجود دارد. اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی او، حبس تعزیری درجه 3 باشد، دادگاه چگونه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد؟

الف) تقلیل حبس تا دو درجه

ب) تبدیل حبس به جزای نقدی از همان درجه

ج) تبدیل حبس به جزای نقدی به هر میزان

د) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

85- اگر «الف» به قصد سرقت، مبادرت به شکستن قفل درِ منزل کند و بی‌درنگ از کار خود پشیمان شود و قبل از ورود، محل را ترک نماید. به کدام مجازات محکوم می‌شود؟

الف) تخریب اموال

ب) شروع به جرم ورود به عنف

ج) خرابکاری

د) شروع به سرقت

86- مأمور یک اداره دولتی، امر غیرقانونی رئیس خود را به تصور اینکه قانونی است و به علت اشتباهِ قابلِ قبول، اجرا می‌کند. این اشتباه، چه تأثیری در میزان مسئولیت یا مجازات مأمور دارد؟

الف) موجب تخفیف مجازات مأمور است.

ب) تأثیری در مجازات مأمور ندارد.

ج) عامل رافع مسئولیت است.

د) عامل موجهه جرم است.

87- شخصی غیر ایرانی در کشور فرانسه به دلیل جعل چک عادی یک ایرانی تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده است. او سپس برای بازدید به ایران مسافرت می کند و شاکی ایرانی او، علیه وی در مراجع کیفری مبادرت به طرح دعوی می‌نماید. مراجع قضایی با چه تکلیفی مواجه هستند؟

الف) چون در محل وقوع جرم تبرئه شده است، قابل تعقیب نیست.

ب) چون چک از اسناد رسمی تلقی نمی‌شود و صرفاً در حکم اسناد رسمی است، قابل تعقیب نیست.

ج) چون چک از اسناد تعهدآور است، در صورت استرداد مرتکب به ایران و یا آنکه در ایران یافت شود، قابل تعقیب است.

د) هرگاه رفتار ارتکابی در ایران و محل وقوع جرم باشد، قابل تعقیب است، هرچند برائت حاصل کرده باشد.

88- برای اینکه جرمی که جنبه حق الناسی دارد، قابل گذشت باشد،................. .

الف) باید در قانون تصریح شده باشد.

ب) باید شرعاً قابل گذشت باشد.

ج) باشد صراحتاً به عنوان جرم غیرقابلِ گذشت در قانون تصریح شده باشد.

د) باید کیفر آن، مادون قصاص باشد.

89- در تعدّد جرم حدّی مستوجب اعدام و قصاص، کدام مورد صحیح است؟

الف) اجرای مجازات حد، به عنوان حق الهی مقدم است.

ب) به نظر قاضی اجرای احکام بستگی دارد.

ج) هرگاه مجازات اعدام، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص شود، اجرای کیفر قصاص مقدم است.

د) اجرای مجازات قصاص به عنوان حق الناس، با اجازه قاضی مقدم است.

90- در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، احراز کدام یک از موارد زیر، ضرورت دارد؟

الف) قصد نتیجه و علم به وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در رفتار مجرمانه

ب) قصد نتیجه یا علم به وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه

ج) قصد نتیجه و علم به وقوع آن

د) قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه و علم او به موضوع جرم

91- «الف» که مدعی است «ب» قاتل پدر اوست، پس از تعقیب وی، نهایتاً او را به قتل می‌رساند. پس از تشکیل پرونده علیه «الف»، مشخص می‌شود که پدر او غیرعمد توسط «ب» به قتل رسیده است، در نتیجه ادعای «الف» نادرست است. «الف» با توجه به قوانین کیفری، چه وضعیتی دارد؟

الف) مرتکب قتل شبه عمدی شده است.

ب) مرتکب قتل خطای محض شده است.

ج) مرتکب جرمی نشده است.

د) به قصاص محکوم می‌شود.

92- «الف» معاون شهردار منطقه، تحتِ تأثیر راننده شخصی خود، نسبت به پایان کار «ب»، برخلاف حق، تصمیماتی می‌گیرد که منجر به صدور پایان کار می‌شود. «الف» وجهی از راننده شخصی خود دریافت نکرده، ولی راننده از «ب» وجوهی را دریافت کرده است. کدام مورد درخصوص «ب»، راننده و «الف» به ترتیب، صحیح است؟

الف) مرتکب جرمی نشده است.- مرتکب اعمال نفوذ برخلاف حق شده است.- مرتکب جرم شده است.

ب) مرتکب جرم رشاه شده است.- مرتکب جرم معاونت شده است.- مرتکب جرم ارتشاء شده است.

ج) مرتکب جرمی نشده است. مرتکب جرم رشاء شده است.- مرتکب جرم اعمال نفوذ برخلاف حق شده است.

د) مرتکب جرم رشاء شده است.- مرتکب اعمال نفوذ برخلاف حق شده است. مرتکب جرم شده است.

93- «الف» با استفاده از رایانه و در فضای مجازی، ضمن گفت و گو با «ب» مدعی می‌شود که قادر به استخدام او در یک شرکت است. سرانجام پس از گذشت یک ماه، اعتماد «ب» را جلب و «ب» مبلغ دو میلیون تومان به حساب «الف» واریز می کند. چه اتهامی متوجه «الف» است؟

الف) شروع به کلاهبرداری

ب) جعل رایانه‌ای

ج) کلاهبرداری از طریق رایانه

د) کلاهبرداری رایانه ای

94- «الف» 25 ساله و بیکار است. «ب» کارمند شهرداری است. «ج» که متقاضی جواز ساختمانی است و شرایط لازم را ندارد، مبلغی به «الف» می دهد که به «ب» پرداخت نماید تا جواز ساختمان به نام او صادر شود. «الف» یک سوم این مبلغ را با توافق «ج»، خودش برمی‌دارد و بقیه را به «ب» می‌دهد. عنوان اتهامی «الف»، «ب» و «ج» به ترتیب کدام‌اند؟

الف) رشاء- ارتشاء- رشاء

ب) جرم نیست.- ارتشاء- رشاء

ج) دریافت رشوه- رشاء- ارتشاء

د) معاونت در پرداخت رشوه- ارتشاء- رشاء

95- پدرخوانده‌ای به خاطر اختلافات خانوادگی، فرزند خود را به قتل می‌رساند. نوع قتل و مجازات او کدام است؟

الف) شبه عمد- قصاص

ب) خطای محض- دیه

ج) عمد- دیه و تعزیر

د) عمد- قصاص

96- نادر سی ساله با تهدید و اکراه، پسر سیزده ساله به نام بهروز را مجبور می‌کند که بهمن را به قتل برساند. مجازات هر یک کدام است؟

الف) نادر حبس ابد می‌شود و عاقلة بهروز دیه می‌پردازد.

ب) نادر قصاص می‌شود و بهروز از مجازات معاف می‌شود.

ج) نادر حبس ابد و بهروز قصاص می‌شود.

د) نادر قصاص می‌شود و عاقلة بهروز دیه می‌پردازد.

97- یابنده دسته چک پس از شبیه‌سازی امضای صاحب چک و مراجعه، به بانک، مبلغ آن را وصول کرده چه اتهامی (اتهاماتی) در حق یابنده، صحیح است؟

الف) جعل سند رسمی- استفاده از سند مجعول- کلاهبرداری

ب) سرقت- جعل-استفاده از سند مجعول

ج) جعل-استفاده از سند مجعول- تحصیل مال از طریق نامشروع

د) جعل-استفاده از سند مجعول- کلاهبرداری

98- اگر کسی در حین فروش یک شیء عتیقه که بر حسب تصادف به دست آورده به یک تبعه خارجی دستگیر شود، به کدام اتخام قابل تعقیب کیفری است؟

الف) شروع به جرم قاچاق کالا

ب) هیچ اتهامی

ج) فروش مال غیر

د) قاچاق کالا

99- کالایی به امین داده شده که به قیمت معین بفروشد وجه آن را به مالک کالا رد کند، لیکن امین کالا را گران‌تر از قیمت معهود فروخته و ما به التفاوت را مسترد نکرده است. چه اتهامی متوجه امین است؟

الف) هیچ اتهامی

ب) تصرف غیرقانونی

ج) گران‌فروشی

د) خیانت در امانت

100- آیا نگهداری تجهیزات دریافتی از ماهواره، داخل در عنوان جرم قاچاق است؟

الف) بلی، هرگاه مورد استفاده قرار گیرد.

ب) خیر

ج) بلی، هرگاه به قصد فروش نگهداری شود

د) بلی

آیین دادرسی کیفری

101- درمواردی که دادگاه کیفری حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده صادر می نماید. ملاک پرداخت قیمت، کدام زمان است؟

الف) تلف مال

ب) صدور حکم

ج) اجرای حکم

د) تقدیم دادخواست ضرر و زیان

102- در صورت بروز اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، در مصادیق قانونی جرم،‌ تصمیم کدام مرجع یا مقام ملاک عمل است؟

الف) دادستان، با توجه به نظارت عالیه او بر قضات دادسرا

ب) دادگاه کیفری یک واقع در شهرستان مرکز استان

ج) بازپرس، به اعتبار مقام تحقیق بودن و استقلال او نسبت به مقام تعقیب

د) دادگاه کیفری دویی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

103- در کدام مورد، بازپرس مکلف به جلوگیری از فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه ها و شرکت های تجاری است؟

الف) رأساً و در خصوص اعمال مجرمانه ای که مضر به سلامت عمومی امنیت جامع و نظم عمومی باشند.

ب) با تأیید دادستان در تمام موارد رسیدگی به پرونده اشخاص حقوقی

ج)حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت متضمن اعمال مجرمانه مضر به سلامت امنیت و نظم عمومی باشد، با اطلاع دادستان

د) در خصوص اعمال مجرمانه مضر به سلامت و امنیت جامعه و نظم عمومی با تأیید حوزه قضایی

104- در جرایمی که مستوجب مجازات جزای نقدی نسبی است، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد؟

الف) دادگاه کیفری دو

ب) شورای حل اختلاف

ج) حسب مورد، دادگاه کیفری دو و یا شورای حل اختلاف

د) حسب میزان مجازات، دادگاه های کیفری یک و یا دو

105- کدام یک از مجازات های تعزیری، در صورت حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی تا زمان افاقه به تأخیر نمی‌افتد؟

الف) سالب حقوق

ب) مالی

ج) حبس

د) شلاق

106- برای رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان، توسط دادگاه اطفال و نوجوانان، در خصوص حضور یا عدم حضور طفل، کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟

الف) فقط در ضرر و زیان ناشی از جرایم علیه تمامیت جسمانی، حضور طفل لازم است.

ب) حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

ج) مطلقا حضور طفل لازم نیست.

د) حضور طفل در صورت صلاحدید ولیّ یا سرپرست قانونی در همه موارد لازم است.

107- در صورتی که در حوزه قضایی بخش، قتل عمدی صورت گیرد، تکلیف رئیس دادگاه بخش چیست؟

الف) ارسال پرونده به نزدیک ترین دادسرای محل وقوع جرم برای انجام تحقیقات مقدماتی

ب) انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس و تکمیل تحقیقات و نهایتاً اقدام به صدور کیفرخواست

ج) ارسال مستقیم پرونده به دادگاه کیفری یک

د) انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس و صدور قرار نهایی

108- اگر شخصی مرتکب یک فقره حمل مواد مخدر مستوجب مجازات اعدام در شهرستان شیراز و یک فقره قتل عمدی مستوجب مجازات قصاص نفس در شهرستان قزوین و یک فقره کلاهبرداری مستوجب مجازات یک الی هفت سال حبس در شهرستان تهران گردد، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم کدام است؟

الف) دادگاه انقلاب شیراز برای رسیدگی به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه کیفری یک قزوین برای رسیدگی به اتهامات قتل عمدی و کلاهبرداری

ب) دادگاه انقلاب شیراز برای رسیدگی به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه کیفری یک قزوین برای رسیدگی به اتهام قتل عمد و دادگاه کیفری دو تهران برای رسیدگی به اتهام کلاهبرداری

ج) دادگاه انقلاب شیراز برای رسیدگی به همه اتهامات

د) دادگاه کیفری یک قزوین برای رسیدگی به کلیه اتهامات

109- در چه مواردی، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند؟

الف) در کلیه جرایم مشهود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری

ب) انجام چنین اقداماتی، فاقد مجوز قانونی است.

ج) فقط در جرایم مشهود موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 352 ق.آ.د.ک، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری

د) در همه جرایم مذکور در ماده 352 ق.آ.د.ک در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری

110- کدام یک از عبارت های زیر در خصوص قرار منع تعقیب بازپرس، که به علت جرم نبودن عمل صادر و به تأیید دادگاه رسیده، صحیح است؟

الف) در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ و ت ماده 352 ق.آد.ک باشد، قابل فرجام خواهی است.

ب) در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ و ت و ث ماده 352 ق.آ.د.ک باشد، قابل فرجام خواهی است.

ج) غیر قابل اعتراض است، مگر در فرض کشف دلیل جدید که در این صورت، قابل تجدیدنظر است.

د) در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ و ت ماده 352 ق.آ.د.ک باشد، قابل تجدیدنظر است.

111- چنانچه بازپرس، درخواست شاکی خصوصی مبنی بر مطالعه پرونده یا دسترسی به آن را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، چه تصمیمی می گیرد و وضعیت آن از لحاظ قابلیت اعتراض چگونه است؟

الف) قرار ردّ درخواست- غیر قابل اعتراض

ب) قرار عدم دسترسی- غیر قابل اعتراض

ج) قرار عدم دسترسی- قابل اعتراض

د) قرار ردّ درخواست- قابل اعتراض

112- مرجع تجدیدنظر قرارهای قابلّ اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی اتهاماتی که به طور مستقیم در دادگاه انجام می شود، کدام است؟

الف) دادگاه تجدیدنظر استان

ب) دیوان عالی کشور

ج) دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان، اگر دادگاه صادر کننده، قرار، به ترتیب، دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو باشد.

د) دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده قرار

113- کدام عبارت در خصوص تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، صحیح است؟

الف) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی نیست، لیکن سایر تشریفات دادرسی اعم از کیفری و مدنی باید رعایت شود.

ب) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی است، ولی سایر تشریفات دادرسی اعم از کیفری و مدنی باید رعایت شود.

ج) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

د) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و کیفری و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

114- معاینه و تحقیقات محلی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، توسط کدام مقام انجام می شود؟

الف) بازپرس یا مقام قضایی صالح، متعاقب صدور قرار معاینه و تحقیقات محلی

ب) بازپرس رأساً یا حسب مورد به دستور وی، توسط ضابطان دادگستری و یا با همکاری آنان

ج) بازپرس پس از صدور دستور و موافقت دادستان

د) بازپرس پس از صدور قرار معاینه و تحقیقات محلی و موافقت دادستان

115- چنانچه متهم در جریان تحقیقات مقدماتی، جلب نظر کارشناسی را تقاضا کند و مقام قضایی نیز جلبِ نظر کارشناسی را در جهت کشف حقیقت لازم بداند، حق الزحمه کارشناس چگونه پرداخت می شود؟

الف) پرداخت حق الزحمه آن، بر عهده متهم است.

ب) بر عهده متهم متقاضی است و در صورت استنکاف وی، از اعتبارات قوه قضائیه.

ج) بالمناصفه بر عهده طرفین است.

د) از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه

116- متعاقب اعتراض به رأی شورای حل اختلاف، دادگاه کیفری دو به عنوان مرجع تجدیدنظر، رأی مذکور را نقض می کند. رأی دادگاه از لحاظ قابلیت اعتراض، چه وضعیتی دارد؟

الف) هرگاه تصمیم شورا به صورت «قرار» صادر شده باشد و دادگاه کیفری دو آن را نقض کند و رسیدگی ماهوی انجام دهد، قابل اعتراض در دادگاه کیفری یک است.

ب) قطعی است، مگر اینکه رأی شورای حل اختلاف به جهت ردّ صلاحیت، توسط دادگاه کیفری دو نقض و رسیدگی ماهوی انجام شود که در این صورت، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ج) در هر صورت، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

د) در هر صورت، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

117- دادگاه تجدیدنظر استان در فرایند رسیدگی به جرم تعزیری درجه شش، قرار ارجاع به میانجی گری صادر و یکی از وکلای دادگستری را به عنوان میانجی گر تعیین می کند. این اقدام دادگاه، چگونه ارزیابی می شود؟

الف) در صورتی که طبق قانون، اجرای مجازات اتهام انتسابی قابل تعلیق باشد، با موافقت متهم و بزه دیده، این اقدام بی اشکال است.

ب) در صورت تشخیص، صرفِ نظر از موافقت متهم و بزه دیده، می تواند قرار مذکور را صادر کند و میانجی گر قرار دادن وکیل دادگستری اشکالی ندارد.

ج) دادگاه تجدیدنظر استان، حق صدور قرار ارجاع به میانجی گری را ندارد.

د) در صورت تأیید رئیس کل دادگستری استان امکان پذیر است، ولی نمی تواند وکیل دادگستری را میانجی گر قرار دهد.

118- چناچه شاهد یا مطلّع پس از تحقیق از او، در مظان اتهام قرار گیرد، تکلیف مقام قضایی چیست؟

الف) در صورت موافقت شاهد یا مطلّع، اقدام به تفهیم اتهام و ادامه تحقیق می‌کند.

ب) مراتب را به دادستان اطلاع دهد و طبق دستور او به‌عنوان مقام تعقیب، عمل کند.

ج) باید با تفهیم اتهام به او، به ادامه تحقیقات مبادرت ورزد.

د) باید وی را طبق مقررات و به‌عنوان متهم برای وقت دیگر احضار کند.

119- در خصوص بزه‌دیدگان ناتوان از اقامه دعوی به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا کهولت سن، دادستان تحت چه شرایطی، جرایم قابل گذشت را تعقیب می‌کند؟

الف) رأساً و بدون جلب موافقت بزه‌دیدگان

ب) در صورت جلب موافقت بزه‌دیدگان

ج) فقط در جرایم علیه تمامیت جسمانی با جلب موافقت بزه‌دیدگان

د) پس از جلب موافقت رئیس حوزه قضایی

120- کنترل حساب‌های بانکی اشخاص توسط بازپرس، چگونه انجام می‌شود؟

الف) با تأیید دادستان کل کشور

ب) رأساً و بنا به تشخیص بازپرس

ج) با تأیید رئیس حوزه قضایی

د) باتأیید دادستان محل وقوع جرم
برچسب ها: آزمون وکالت