با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون وکالت سال 1387

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- اگر وكيل نسبت به مال موكل تعدي نمايد ...........

الف) وكالت منفسخ و يد وكيل هم ضماني مي شود.

ب) ديگر وكالتي نسبت به آن مال نخواهد داشت و وكالتش منتفي مي شود.

ج) وكالت او باقي مي ماند اما يد او ضماني مي شود.

د) براي اجراي وكالت بايد اذن مجدد بگيرد.

۲- مردي باغي را مهر همسر خود قرار مي دهد. پس از شش ماه مرد، قبل از نزديكي همسر خود را طلاق مي دهد كدام گزينه صحيح است؟

الف) با طلاق، مرد مالك كل باغ و نيمي از قيمت ميوه هاي باغ مي شود.

ب) مرد مالك نيمي از باغ مي شود و نسبت به منافع شش ماهه حقي ندارد.

ج) مرد مستحق قيمت نيمي از باغ و نيمي از منافع خواهد شد.

د) مرد مستحق نيمي از عين باغ و قيمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد.

۳- شخصي به طلبكار خود مي گويد: «به فلان شخص كه به من مديون است مراجعه كن و از جانب من طلبم را وصول و سپس بابت طلب خود با من محاسبه كن»، اين موضوع با كدام يك از موارد ذيل قابل تطبيق است؟

الف) انتقال دين ب) انتقال طلب

ج) حواله د) وكالت در وصول و وكالت در تأديه دين

۴- كدام يك از موارد ذيل شرط صحت تهاتر است؟

الف) كلي بودن موضوع دو دين ب) اتحاد جنس دو دين

ج) اتحاد زمان و مكان تأديه دو دين د) هر سه مورد

۵- شرط فاسخ شرطي است كه در صورت تحقق..........

الف) عقد خود به خود منحل مي شود. ب) به وسيله حكم دادگاه عقد فسخ مي شود.

ج) براي شخص ثالث مورد توافق طرفين، حق فسخ ايجاد مي شود.

د) براي مشروط له حق فسخ ايجاد مي كند

۶- هرگاه كسي خانه خود را به مبلغ معين بفروشد و شرط كند كه خريدار هر وقت توانست ثمن را بپردازد، وضعيت حقوقي عقد و شرط چيست؟

الف) شرط و عقد هر دو باطل است. ب) شرط باطل ولي عقد صحيح است.

ج) شرط و عقد هر دو صحيح است. د) عقد صحيح است ولي فروشنده حق فسخ دارد.

۷- ضمان درك در كدام يك از موارد ذيل جاري است؟

الف) مبيع كلي ما في الذمه باشد. ب) مبيع كلي در معين باشد.

ج) مبيع عين معين باشد. د) هر سه مورد

۸- عدم علم ضامن به مقدار و جنس و وصف ديني كه ضمانت ميكند ...................

الف) تأثيري در عقد ضمان ندارد. ب) موجب بطلان عقد ضمان است.

ج) موجب عدم نفوذ عقد ضمان است. د) براي ضامن حق فسخ ايجاد مي كند.

۹- نظارت در وقف چه نوع نظارتي است؟

الف) صرفاً استصوابي است. ب) بر حسب اراده واقف استصوابي يا اطلاعي است.

ج) صرفاً اطلاعي است. د) هميشه هم اطلاعي و هم استصوابي است.

۱۰- خيار شرطي كه به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شده در صورت فوت مباشر .............

الف) مانند همه خيارات به ورثه منتقل مي شود. ب) چون مالي نيست به ورثه منتقل مي شود.

ج) چون مختص مشروط له و مقيد به مباشرت او است به ورثه منتقل نمي شود.

د) چون مالي است به ورثه منتقل نمي شود.

۱۱- معاملات شخص كور (نا بينا)...........

الف) در صورتي نافذ است كه شخصاً به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را برطرف كند.

ب) در صورتي نافذ است كه شخصاً به طريقي غير از معاينه يا به وسيلة كسي ديگر غير از طرف معامله جهل خود را برطرف كند.

ج) در هر صورت نافذ است. د) در هر صورت باطل است.

۱۲- هرگاه در عقد شرط شود كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال قبل از قبض تلف شود ...........

الف) مشروط له حق مطالبه عوض رهن را دارد. ب) معامله منفسخ مي شود.

ج) مشروط له مي تواند از اموال ديگر مشروط عليه رهن بگيرد.

د) مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

۱۳- اگر مكره پيش از اجازه يا رد فوت كند ................

الف) عقد باطل مي شود. ب) اجازه يا رد با وارث است.

ج) عقد منفسخ مي شود. د) ورثه حق اعلام بطلان معامله را پيدا مي كنند.

۱۴- مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه ي همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رییس جمهور ابلاغ مي شود و چنانچه رییس جمهور در خصوص امضاء يا ابلاغ اين موارد به مجريان و صدور دستور انتشار آنها ظرف ۵ روز اقدام نكند .........

الف) مجلس، رییس جمهور را براي اداي توضيح احضار ميكند.

ب) به دستور رییس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر كند.

ج) رییس قوه قضاییه ضمن تذكر به رییس جمهور دستور چاپ ونشر مصوبه را به روزنامه رسمي مي دهد.

د) به دستور مقام معظم رهبري روزنامه رسمي موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ ومنتشر كند.

۱۵- كدام يك از گزينه ها صحيح است؟

الف) صلح، عقد لازم است اما اگر در مقام عقود جایز واقع شود آثار عقود جایز بر آن مترتب خواهد شد.

ب) صلح، عقد جایز است اما طرفين مي توانند ضمن عقد خارج لازم آثار عقد جايز را از بين ببرند.

ج) صلح، عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شود و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله.

د) هيچ كدام از گزينه هاي فوق صحيح است.

۱۶- هرگاه وصيت بر فقرا شود، قبول آن چگونه است؟

الف) قبول با حاكم است. ب) قبول شرط نيست.

ج) قبول وصيت با تعدادي از فقرا است.

د) قبول وصيت با تعدادي از فقراي شهر محل وقوع وصيت است.

۱۷- كدام يك از گزينه ها صحيح است؟

الف) عقد ضمان در حالت ضم ذمه قابل اقاله نيست.

ب) عقد ضمان در حالت نقل ذمه قابل اقاله نيست.

ج) هر دو حالت الف و ب قابل اقاله هستند.

د) هيچ يك از حالات عقد ضمان قابل اقاله نيست.

۱۸- اگر كسي مال ديگري را به اشتباه و با اين تصور كه ملك خودش است تصرف كند:

الف) فقط ضامن منافع است و نسبت به عين مسئوليتي ندارد.

ب) فقط در صورت تعدي و تفريط ضامن است.

ج) ضامن نيست چون سوء نيت نداشته است. د) در هر حال ضامن عين و منافع است.

۱۹- كدام يك از عقود ذيل نسبت به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز است؟

الف) مضاربه ب) صلح ج) كفالت د) ضمان

۲۰- منظور مادة ۱۰ قانون مدني از كلمه «قانون» در عبارت: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است» چه قانوني مي باشد؟

الف) قوانين تفسيري يا تكميلي ب) قانون بيان شده در شرع مقدس اسلام

ج) قانون امري د) كليه قوانين شرعي و عرفي مصوب مجلس

۲۱- اگر دادگاه عمومي قرار عدم صلاحيت به شايستگي اداره ثبت محل صادر نمايد پرونده را بايد به .....

الف) دادگاه تجديد نظر استان بفرستد. ب) سازمان ثبت بفرستد.

ج) ديوانعالي كشور بفرستد. د) اداره ثبت محل فرستد.

۲۲- اگر خواسته پول خارجي باشد، ارزيابي آن ............

الف) بايد توسط خواهان تقديم شود.

ب) به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي انجام مي شود.

ج) بايد توسط كارشناس تقويم شود. د) توسط خواهان به قيمت بازار تقويم مي شود.

۲۳ چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بداند:

الف) پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي نمايد تا حل اختلاف شود.

ب) بايد بر اساس اجتهاد خود رأي صادر كند و رأي قابل تجديد نظر است.

ج) بايد بر اساس اجتهاد خود رأي صادر نمايد و رأي قطعي است.

د) پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

۲۴ اگر علي كه مقيم تهران است خانه اي واقع در شيراز را به شخصي كه مقيم قم است بفروشد، براي طرح دعوا مطالبه ثمن در كدام يك از دادگاه هاي عمومي بايد اقامه دعوا نمايد؟

الف) تهران ب) شيراز ج) قم د) هر كدام كه دسترسي دارد.

۲۵ تاريخ رسيد دادخواست به .............. تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود.

الف) دادگاه ب) دفتركل (ثبت در واحد رايانه)

ج) معاون ارجاع د) دفتر دادگاه مرجوعٌ اليه

۲۶ اگر دادگاه از خواهان توضيح بخواهد و خواهان با ابلاغ اخطاريه در دادگاه حاضر نشود و توضيح ندهد خوانده نيز حضور نداشته باشد:

الف) دادگاه دستور جلب خواهان را به دادرسي صادر مي كند تا او براي اداي توضيح حاضر شود.

ب) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند.

ج) دادگاه حكم به محكوميت خوانده صادر مي كند.

د) دادگاه قرار رد دعوا را صادر مي كند.

۲۷- دعواي ورود ثالث تا چه زماني قابل طرح است؟

الف) تا سه روز پس از اولين جلسه دادرسي ب) تا اولين جلسه دادرسي بدوی

ج) تا قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله بدوي و تجديدنظر

د) تا قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله بدوي

۲۸- چنانچه خواهان در دعواي مطروحه ذينفع نباشد، دادگاه قرار .............. صادر مي نمايد.

الف) عدم استماع دعوي ب) سقوط دعوي

ج) عدم توجه دعوي د) رد دعوي

۲۹- چنانچه در قضيه مطروحه اصلاً قانوني وجود نداشته باشد، وظيفه قاضي چيست؟

الف) بايد حكم به رد دعوا صادر نمايد. ب) بايد با مصالحه فصل خصومت كند.

ج) بايد به داوري ارجاع دهد.

د) بايد به استناد منابع معتبر اسلامي و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم مقتضي صادر كند.

۳۰ اگر پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، خوانده دعوي محل اقامت خود را تغيير دهد:

الف) ابلاغ از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي انجام مي گيرد.

ب) اخطاريه ها و اوراق قضايي به همان محل سابق براي ابلاغ فرستاده مي شود.

ج) خواهان بايد ظرف يك ماه نشاني جديد خوانده را تعيين كند.

د) ابلاغ از طريق آگهي در روزنامه محلي صورت مي گيرد.

۳۱- دادگاه حداكثر ظرف مهلت چند روز پس از اعلام ختم دادرسي بايد مبادرت به صدور رأي نمايد؟

الف) بيست روز ب) پنج روز ج) يك هفته د) ده روز

۳۲-دادگاه ...........كارشناس غير رسمي تعيين نمايد.

الف) مي تواند. ب) نمي تواند.

ج) با تراضي طرفين دعوا مي تواند. د) به درخواست يكي از طرفين دعوا مي تواند.

۳۳- احمد و علي و محمد به طرفيت حسن و زهرا، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي طرح كرده اند؛ دادخواست بايد در چند نسخه تقديم شود؟

الف) سه نسخه ب) يك نسخه ج) دو نسخه د) چهار نسخه

۳۴- تجديد نظر خواهي از كدام حكم مانع اجرا نيست؟

الف) رفع تصرف عدواني ب) الزام به تسليم مبيع

ج) الزام به تنظيم سند رسمي د) خلع يد

۳۵ آرا صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع چه قانوني است؟

الف) قانون مجرا در زمان صدور آنان، مگر اينكه آن قوانين خلاف شرع شناخته شود.

ب) قانون زمان تقديم دادخواست بدوي

ج) قانون زمان اعتراض يا تجديد نظر يا فرجام د) قانون لاحق

۳۶- دعواي بازرگاني و دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد در صلاحيت كدام يك از مراجع زير است؟

الف) دادگاه محل اقامت خوانده و خواهان ب) دادگاه محل وقوع عقد و محل اجراي تعهد

ج) دادگاه محل اقامت خوانده د) گزينه هاي ۲ و ۳

۳۷- اگر دادخواست تجديدنظر مسترد شود ...............

الف) دادگاه بدوي، قرار رد دادخواست تجديد نظر را صادر ميكند.

ب) مرجع تجديدنظر، قرار رد دادخواست تجديدنظر را صادر ميكند.

ج) دادگاه تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر ميكند.

د) دادگاه تجديدنظر، قرار سقوط دعوي را صادر ميكند.

۳۸- هرگاه طرف مقابل به وجود سندي نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن استنكاف نمايد..............

الف) دادگاه مي تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.

ب) دادگاه مي تواند آن را از جمله دلايل بداند.

ج) دادگاه طرف را مكلف به ارائه مي كند. د) دادگاه سند را از عِداد دلايل خارج مي كند.

۳۹- اعاده دادرسي اصلي به كدام مرجع تقديم مي شود؟

الف) فقط از طريق رییس كل دادگستري استان ب) فقط به ديوانعالي كشور

ج) فقط به مرجع تجديدنظر

د) به دادگاهي كه صادر كننده حكمي است كه نسبت به آن اعاده دادرسي تقاضا مي شود.

۴۰- فوت احد از متداعيين موجب .............

الف) توقيف دادرسي است. ب) زوال دادرسي است.

ج) ختم دادرسي است. د) تجديد جلسه رسيدگي است.

۴۱- محدود كردن اختيارات مديرعامل شركت سهامي در مصوبات هيات مديره ...........

الف) نسبت به اشخاص ثالث معتبر است.

ب) نسبت به اشخاص ثالث معتبر نيست.

ج) در روابط بين شركت و مديرعامل معتبر است و در برابر اشخاص ثالث معتبر نيست.

د) در روابط بين هيأت مديره و مديرعامل معتبر و در برابر اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

۴۲- كداميك از اشخاص ذيل تاجر نيست؟

الف) دلال ب) حق العمل كار

ج) كسبه جزء د) قائم مقام تجارتي

۴۳- كدام گزينه در مورد چك صحيح است؟

الف) چك سند رسمي است. ب) چك تمام خصوصيات سند لازم الاجرا را دارد.

ج) چك از حيث اجرا مانند سند رسمي است.

د) همه موارد

۴۴- كدام گزينه نادرست است؟

الف) وصول وجه چك از ظهرنويس از طريق اجراي ثبت ميسر است.

ب) در صورت عدم انطباق امضاء وفق گواهي عدم تاديه، ثبت از اجرا امتناع مي كند.

ج) در اجراي ثبت امكان بازداشت مديون وجود ندارد.

د) در اجراي ثبت مقررات مستثنیات دين در مورد مديون رعايت مي شود.

۴۵- هرگاه تاجري در دوران توقف معامله معوض نمايد:

الف) معامله باطل و بلا اثر است. ب) معامله معتبر و صحيح است.

ج) معامله از سوي مدير تصفيه قابل ابطال است.

د) معامله غيرنافذ و منوط به تنفيذ مدير تصفيه است.

۴۶- طرح دعوا عليه شركت هاي منحله كه عمليات تصفيه آنها خاتمه يافته است:

الف) ممكن نيست. ب) ممكن است.

ج) اگر مدير تصفيه هنوز مفاصا حساب نگرفته باشد ممكن است.

د) اصولاً ممكن است مگر در موارد استثنايي

۴۷- سود قابل تقسيم در شركت سهامي به موجب مصوبه ..................... تقسيم مي شود.

الف) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ب) مجمع عمومي مؤسس

ج) مجمع عمومي عادي د) مجمع عمومي فوق العاده

۴۸- در شركت هاي سهامي مسئوليت صاحبان سهام محدود است به ..................

الف) مبلغ اسمي سهام ب) مبلغ واقعي سهام

ج) مبلغي كه مدير عامل تعيين مي كند.

د) مبلغي كه مجمع عمومي فوق العاده تعيين مي كند.

۴۹- در اولين مجمع عمومي عادي شركت هاي سهامي رسميت يافتن جلسه مجمع منوط است به حضور حداقل ............

الف) بيش از نصف صاحبان سهام داراي حق رأي ب) دو سوم صاحبان سهام مذكور

ج) هر تعدادي كه باشند. د) بيست درصد صاحبان سهام مذكور

۵۰- اگر شريك جديدي به عنوان شريك ضامن وارد شركت نسبي شود، مسئوليت وي .............

الف) مشترك است. ب) تضامني و نامحدود است.

ج) نسبي و تضامني است. د) به اندازه سرمايه اي است كه به شركت آورده است.

۵۱- قرارداد دلالي اصولاً تابع مقررات راجع به ..................... است.

الف) حق العمل كاري ب) اجارة اشخاص

ج) وكالت د) وديعه

۵۲- در شركت هاي سهامي تغيير و تبديل سهام از بانام به بي نام در صلاحيت كدام ركن است؟

الف) مجمع عمومي عادي ب) مجمع عمومي فوق العاده

ج) هيأت مديره د) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

۵۳- در شركت سهامي معاملات بازرس با شركت ........................

الف) بدون اجازه هيأت مديره ممنوع است. ب) درست است.

ج) ممنوع است. د) بدون تصويب مجمع عمومي ممنوع است.

۵۴- در شركت با مسئووليت محدود شركا نسبت به قروض و تعهدات شركت .....................

الف) مسئووليت تضامني دارند. ب) مسئوليت نسبي دارند.

ج) مسئووليت مشترك دارند. د) هيچ كدام

۵۵- در صورتي كه دارنده چك سند مذكور را گم كند ..............

الف) مفقود كننده چك (ذي حق) مي تواند پس ازاثبات اينكه چك متعلق به اوست بادادن ضامن تاديه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند.

ب) بايد صرفاً طبق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون صدور چك اقدام و با مسدودكردن حساب پرداخت چك را غيرممكن كند.

ج) پرداخت وچه چك با دادن ضامن صورت مي گيرد.

د) صادركننده وظيفه دارد چك ديگري به همان مبلغ در وجه چنين دارنده اي صادر كند.

۵۶- كدام گزينه صحيح است؟

الف) در شركت هاي سهامي عام و خاص نقل و انتقال سهام نمي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد.

ب) در شركت هاي سهامي عام نقل و انتقال سهام مي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد ولي در شركتهاي سهامي خاص نمي تواند.

ج) در شركت هاي سهامي چه عام و چه خاص نقل و انتقال سهام مي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد

د) در شركت هاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد ولي در شركتهاي سهامي خاص مي تواند.

۵۷- در صورتي كه متصدي حمل و نقل، حمل و نقل كنندة ديگري را مأمور حمل كالا كرده باشد و در اين حالت در نتيجه تقصير حمل كننده ي مأمور به مال التجاره خسارتي وارد آيد.........

الف) صاحب مال التجاره مخير است طبق قواعد مربوطه به هر كدام يا هر دو مجتمعاً رجوع كند.

ب) صاحب مال التجاره براي جبران خسارت فقط حق رجوع به حمل كننده ي مأمور را دارد.

ج) صاحب مال التجاره براي جبران خسارت فقط حق رجوع به متصدي حمل و نقل را دارد.

د) صاحب مال التجاره بايد اول به متصدي حمل ونقل و سپس درصورت عدم امكان جبران خسارت توسط او به حمل كنندة مأمور، رجوع كند.

۵۸- معامله ي بين تاجر با غيرتاجر .................

الف) تجارتي نيست. ب) در صورتي كه براي رفع حوایج تجارتي تاجر باشد، تجارتي است.

ج) تجارتي است. د) در صورت درج مراتب در قرارداد، تجارتي است.

۵۹- كدام دفتر از جمله دفاتر تجاري نيست؟

الف) درآمد ب) دارايي ج)كپيه د) كل

۶۰- مرجع اتخاذ تصميم در مورد انحلال پيش از موعد شركت سهامي كدام است؟

الف) مجمع عمومي فوق العاده ب) مجمع عمومي عادي

ج) دادگاه صلاحيت دار د) گزينه هاي ۱و۳

۶۱- ''مصالح مرسله'' مصالحي هستند كه ..............

الف) ادله صريح بر وجوب عدم رعايت آنها وجود دارد.

ب) ادله صريح بر وجوب رعايت آنها وجود دارد.

ج) ادله وجوب آنها ارسال شده اما به ما نرسيده است.

د) دليل خاصي نه بر وجوب رعايت آنها رسيده و نه بر حرمت آنها.

۶۲- ''كلام'' علم مطالعه ي موجودات است از طريق .........................

الف) شرعي صرف ب) استقرائي

ج) عقلي صرف د) شرعي و عقلي (تا جايي كه عقل بر خلاف شرع نباشد).

۶۳- سنگي در وسط راه افتاده و مانع عبور مردم است. شخصي آن را برمي دارد و راه را باز مي كند. اين شخص يك واجب ................ را به جا آورده است.

الف) مجازي ب) عيني ج) كفایي د) استحبابي

۶۴- "مجمل" كلامي است كه ..........................

الف) بسيار زيبا و فصيح باشد. ب) بي معنا باشد.

ج) معناي آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد و بدانيم گوينده كدام يك را خواسته است.

د) معني آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد و ندانيم گوينده كدام يك را خواسته است.

۶۵- كدام يك از عبارات ذيل صحيح است؟

الف) قرآن قطعي الصدور و قطعي الدلالت است. ب) قرآن قطعي الصدور و ظني الدلالت است.

ج) قرآن ظني الصدور و قطعي الدلالت است. د) قرآن ظني الصدور و ظني الدلالت است.

۶۶- قياسي كه علت حكم در فرع قوي تر از اصل باشد قياس ........................... ناميده مي شود.

الف) قياس مشكوك العله ب) قياس مع الفارق

ج) قياس خفي د) قياس اولويت

۶۷- اطلاق لفظ منصرف است به فرد .......................

الف) كامل ب) نادر ج) اكمل و اجلي د) غايب

۶۸- استصحاب بقای زوجيت در صورت ترديد در وقوع طلاق، چه نوع استصحابي است؟ از نوع شك در:

الف) مقتضي است. ب) بقا مستصحب است.

ج) رافعيت موجود است. د) وجود رافع است.

۶۹- هرگاه دخول شي در مبيع عرفاً مشكوك باشد، آن شيء داخل در بيع نخواهد بود. اين معني ناشي از اصل ......... است.

الف) تأخر حادث ب) برائت ج) استصحاب د) عدم

۷۰- استخراج علت احكام و تعميم دادن آن را ............گويند.

الف) استقرا ب) تنقيح مناط ج) قياس اولويت د) تقليد

۷۱- نتيجه تعارض اصل استصحاب با اصل برائت چه خواهد بود؟

الف) به لحاظ تعارض هر دو ساقط مي شوند. ب) برائت مقدم است.

ج) استصحاب مقدم است. د) حتي المقدور به هردو عمل مي شود.

۷۲- دلالت اقتضا و تنبيه و اشاره را .............. گويند.

الف) مفهوم صريح ب) منطوق صريح

ج) مفهوم غيرصريح د) منطوق غيرصریح

۷۳- مقدمه واجب به كدام دليل واجب است؟

الف) اذن شي اذن در لوازم آن است. ب) به حكم عقل

ج) اگر مقدمه واجب نباشد ديگر وجوبي در كار نيست.

د) وجوب امري، عين وجوب مقدمات و اجزاي آن واجب است.

۷۴- بازگشت اصول لفظيه به ................. است.

الف) اصالت صحت ب) اصالت ظهور

ج) اصالت الاطلاق د) اصالت عدم

۷۵- ........... عبارت از معنايي است كه .......... از كلام فهميده مي شود و موضوع آن در جمله ذكر شده باشد.

الف) منطوق، مستقيماً ب) مفهوم موافق، صريحاً

ج) مفهوم مخالف، صريحاً د) مفهوم، صريحاً

۷۶- كدام گزينه نادرست است؟

الف) اگر غايت داخل در مغيا باشد، حكم آن با حكم قضيه موافق است.

ب) اگر غايت داخل در مغيا دانسته نشود، حكم آن مسكوت است.

ج) اگر غايت داخل در مغيا دانسته شود، مدلول منطوقي است.

د) در مفهوم مخالف، حكم مفهوم با حكم منطوق مخالف است.

۷۷- كدام يك از مواد قانوني زير ''مفهوم'' ندارد:

الف) ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشدحق رجوع ندارد. (ماده ۷۲۰ قانون مدني)

ب) وقف برمعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود. (ماده ۶۹ قانون مدني)

ج) هر معامله كه واقع شود محمول بر صحت است. (ماده ۲۲۳ قانون مدني)

د) اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است. (ماده ۳۶۱ قانون مدني)

۷۸- مقدمه اي را كه به تنهايي براي ايجاد ذي المقدمه كافي نيست، اما اگر نباشد آن به وجود نمي آيد، ....گويند.

الف) سبب ب) مقتضي ج) شرط د) معد

۷۹- شرط در .................. به معناي الزام و التزام است.

الف) اصول ب) ادبيات ج) فقه د) لغت

۸۰- از نظر اصولي مهم ترين دليل استنباط، ................... است.

الف) اجماع ب) سنت ج) عقل د) قرآن

۸۱- چنانچه كارمند دولت در مقام رشوه اتومبيل خود را به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت سوقيه به ديگري بفروشد:

الف) عمل مرتكب فاقد وصف كيفري است. ب) عمل كارمند معاونت در ارتشاء است.

ج) عمل او شروع به ارتشاء است. د) عمل كارمند ارتشاء محسوب مي شود.

۸۲- كدام گزينه در مورد گذشت شاكي خصوصي پس از صدور حكم قطعي در جرم چك بلا محل صحيح است؟

الف) اجراي حكم موقوف مي گردد. ب) از موجبات اعاده دادرسي است.

ج) اجراي حكم موقوف ولي يك دوازدهم وجه چك به نفع دولت وصول مي شود.

د) تأثيري به حال محكوم عليه ندارد.

۸۳- تحصيل گواهي انحصار وراثتي كه علاوه بر كليه ورثه نام شخص ديگري غير از وراث نيز در آن ذكر شده است:

الف) در حكم خيانت در امانت است. ب) اخذ گواهي خلاف واقع است.

ج) فاقد وصف كيفري است. د) در حكم كلاهبرداري است.

۸۴- فردي كه اتومبيل خود را سابقاً با سند رسمي فروخته، براي بار دوم آن را با سند عادي به فرد ديگري مي فروشد؛ عمل مرتكب:

الف)كلاهبرداري است. ب) معامله معارض است.

ج) تصرف عدواني است. د) انتقال مال غير است.

۸۵- مردي بدون ثبت در دفتر رسمي ازدواج مبادرت به ازدواج موقّت كرده است:

الف) عمل مرتكب فاقد وصف كيفري است.

ب) در صورتي كه همسر موقت ديگري داشته باشد عمل وي جرم است.

ج) حتي اگر همسر ديگري هم نداشته باشد عملش جرم است.

د) اگر يك همسر دائمي نيز داشته باشد عملش جرم است.

۸۶- اطلاع ندادن سرقت يا مفقود شدن پلاك وسيله نقليه موتوري به نيروي انتظامي:

الف) جرم محسوب مي شود. ب) فاقد وصف كيفري است.

ج) در صورت احراز سوء نيت جرم است.

د) درصورتي كه از پلاك مذكور سو ءاستفاده شود جرم است.

۸۷- قذف عبارت است از:

الف) نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري ب) نسبت دادن زنا به ديگري

ج)نسبت دادن لواط به ديگري د) نسبت دادن هر نوع رابطه اي نا مشروع به ديگري

۸۸- آمر قانوني، ولي امر غير قانوني است در صورت اجراي دستور:

الف) فقط آمر مسئوول است. ب) فقط مامور مسئوول است.

ج) در صورت شفاهي بودن امر، مامور مسئوول است.

د) آمر و مامور هردو مسئول هستند و مجازات مي شوند.

۸۹- عكس برداري از مدارك دولتي و عمومي در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود در كدام مورد جعل است؟

الف) در صورتي كه مورد استفاده واقع شوند. ب) در صورتي كه مدارك دو زبانه باشند.

ج) در صورتي كه عكس رنگي باشد.

د) درصورتي كه مهر يا علامتي كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس هستند، نداشته باشد.

۹۰- سردفتر اسناد رسمي به لحاظ تباني با خريدار حين تنظيم سند مي نويسد: «تمام ثمن معامله نقداً پرداخت شده است» حال آنكه فقط نصف ثمن پرداخت شده بوده، عمل سردفتر:

الف) جعل مفادي است. ب) جعل معنوي است.

ج) جعل مادي است. د) گزينه الف و ب هردو صحيح است.

۹۱-معاون جرم در سرقت مستوجب حد:

الف) جلد مي شود. ب) به همان مجازات سارق محكوم مي شود.

ج) مجازات ندارد. د) محكوم به حبس مي شود.

۹۲- حكم به آزادي مشروط در مورد كساني صادر مي شود كه علاوه بر وجود ساير شرايط قانوني ..

الف) دو سوم مدت حبس را گذرانده باشند. ب) ربع مدت حبس را گذرانده باشند.

ج) نصف مدت حبس را گذرانده باشند.

د) ربع مدت حبس را گذرانده باشد و فاقد سابقه كيفري باشند.

۹۳- چنانچه عمل واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد:

الف) مجازات جرمي داده مي شود كه مجازا ت آن اشد است.

ب) مجازات ها با هم جمع مي شوند.

ج) فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين صورت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده ي كيفر باشد.

د) مجازات ها با هم جمع و مجموع آنها به تعداد عناوين مجرمانه تقسيم مي شود.

۹۴-هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو تسبيب دخالت داشته باشند چه كسي ضامن است؟

الف) سبب مؤخر در تأثير ضامن است. ب) هر دو ضامن هستند.

ج) سبب مقدم در تاثير ضامن است. د) هيچ يك ضامن نيستند.

۹۵-در كدام يك از جرایم ذيل دادگاه علي رغم وجود كيفيات مخففه نمي تواند از حداقل ميزان مجازات پايين تر بيايد؟

الف) رانندگي بدون گواهينامه ب) سرقت مشمول تعزير

ج) كلاهبرداري د) تمرد نسبت به مأمورين دولت

۹۶- در كدام يك از موارد ذيل مرتكب قانوناً مشمول عنوان جرم صدور چك بلامحل قرار نمي گيرد؟

الف) صدور چك پرداخت نشده به علت مسدود بودن حساب

ب) صدور چك پرداخت نشده به دليل دستور عدم پرداخت

ج) صدور چك پرداخت نشده به علت نقص امضاء

د) صدور چك پرداخت نشده به دليل قلم خوردگي در متن

۹۷-شخصي به قصد بردن مال ديگري او را فريب داده و به جاي شربت به او نوشيدني بيهوش كننده مي دهد و پس از بيهوشي وي اموال مورد نظر را مي برد، عنوان جزایی عمل مرتكب چيست؟

الف) سرقت ب)كلاهبرداري و سرفت

ج) اخذ مال به عنف د) كلاهبرداري

۹۸-كدام يك از موارد ذيل مصداق جعل نيست؟

الف) پاك كردن مهر «باطل شد» از روي سند ب) الحاق كلمه يا عبارتي به فتوكپي سند

ج) قيد تاريخ غير واقعي در سند د) الصاق تكه اي از يك سند به سند ديگر

۹۹- قرار تعليق اجراي مجازات .............

الف) پس از قطعيت حكم محكوميت توسط دادگاه صادركننده حكم قطعي صادر مي شود.

ب) پس از قطعيت حكم محكوميت توسط قاضي اجراي احكام صادر مي شود.

ج) ضمن حكم محكوميت توسط دادگاه صادركننده حكم صادر مي شود.

د) پس از قطعيت حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام توسط دادگاه صادر كننده حكم بدوي صادر مي شود.

۱۰۰- فردي به داير كردن يك قمار خانه به نحوي از انحا كمك كرده است. مجازات او كدام است؟

الف) حداقل مجازات مباشر جرم ب) مجازات مباشر جرم

ج) مجازات معاونت در جرم د) مجازات ندارد.

۱۰۱- شخصي كه در شيراز مقيم است در تهران مرتكب جرم شده و در تبريز دستگير مي شود، مرجع صالح از نظر صلاحيت محلي براي رسيدگي به اتهام او .................... است.

الف) تبريز ب) تهران ج) شيراز د) همه موارد

۱۰۲- فردي نظامي با همكاري نوجواني ۱۷ ساله متهم اند به ارتكاب قتل عمدي، كدام مرجع قضايي صالح به رسيدگي است؟

الف) دادگاه كيفري استان ب) دادگاه اطفال

ج)دادگاه نظامي ۱ د) براي نوجوان دادگاه اطفال و براي نظامي دادگاه نظامي ۱

۱۰۳- چنانچه پس از صدور دستور قضايي مبني بر اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه، متهم دستگير شود، وجه الكفاله يا وثيقه ....................

الف) مسترد مي شود. ب) مسترد نمي شود.

ج) وجه الكفاله مسترد و وثيقه ضبط مي شود. د) وثيقه مسترد و وجه الكفاله ضبط مي شود.

۱۰۴- كداميك از آرا ذيل قابل تجديد نظر نيست؟

الف) محكوميت به پرداخت ديه ي يك انگشت معادل ۱۰ شتر

ب) محكوميت به مصادره اموال به ميزان پانصد هزار ريال

ج) محكوميت به قصاص يك انگشت د) همه موارد

۱۰۵- كداميك از قرارهاي ذيل قابل اعتراض است؟

الف) اناطه ب) وثيقه اي كه منتهي به بازداشت متهم شود.

ج) امتناع از رسيدگي د) منع خروج از كشور

۱۰۶- تفتيش و بازرسي منازل ...............

الف) همواره در روز به عمل مي آيد. ب) مطلقاً در شب به عمل مي آيد.

ج) منوط به نظر ضابطين دادگستري است.

د) هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه به تشخيص قاضي ضرورت اقتضا كند.

۱۰۷- مطابق قانون آئين دادرسي كيفري فعلي دادرسي و صدور حكم محكوميت غيابي در كداميك از جرايم ذيل ممنوع است؟

الف) مستوجب حد (حق الله) ب) تعزيري

ج) مستوجب قصاص د) امنيتي

۱۰۸- مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از دادسراي عمومي و انقلاب كدام است؟

الف) فقط دادگاه عمومي جزايي ب) دادگاه تجديد نظر استان

ج) فقط دادگاه انقلاب د) حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب

۱۰۹- تأسيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب در حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص كيست؟

الف) وزير دادگستري ب) رییس قوه قضائيه

ج) رییس حوزه قضايي استان د) رییس ديوان عالي كشور

۱۱۰- شركا و معاونين جرم در كدام دادگاه محاكمه مي شوند؟

الف) پرونده هر يك از شركا و معاونين جرم تفكيك و به مرجع ذيصلاح ارسال مي گردد.

ب) در دادگاهي محاكمه ميشوند كه در محل وقوع جرم ارتكابي آنان مستقر مي باشد.

ج) در دادگاهي محاكمه ميشوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.

د) دادگاه محل اقامتشان

۱۱۱- بعد از صدور و قطعيت كداميك از قرارهاي زير مي توان پس از كشف دلايل جديد براي يك مرتبه متهم را به اتهام قبلي تعقيب كرد؟ قرار منع تعقيب به ..............

الف) علت عدم كفايت دليل ب) علت جرم نبودن عمل

ج) دليل عدم وقوع جرم د) علت نسخ مجازات قانوني

۱۱۲- صدور كداميك از قرارهاي زير مانع از طرح شكايت مجدد نيست؟

الف) موقوفي تعقيب ب) منع تعقيب

ج) امتناع از رسيدگي د) ترك تعقيب

۱۱۳- كداميك از موارد زير چنانچه مستند رأي دادگاه باشد استماع آن توسط قاضي صادر كننده حكم الزامي است؟

الف) اقرار ب) شهادت ج) شهادت بر شهادت د) همه موارد

۱۱۴- متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آن ها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد:

الف) بدون ارسال احضاريه جلب مي شوند. ب) پس از ۲ بار احضار جلب مي شوند.

ج) پس از آگهي در جرايد جلب مي شوند. د) در مورد آن ها قرار تعليق تعقيب صادر مي شود.

۱۱۵- اجراي حكم در هر حال با كدام دادگاه است؟

الف) واحد اجراي احكام كه مستقلاً حكم را اجرا ميكند.

ب) دادگاه صادر كننده حكم قطعي

ج) دادگاه تجديد نظر تأئيد كننده حكم قطعي د) دادگاه بدوي صادر كننده حكم

۱۱۶- كدام دسته از مأموران ذيل ضابط دادگستري نيستند؟

الف) مأموران وزارت اطلاعات ب) پرسنل انجمن حمايت از حقوق خانواده زندانيان

ج) نيروي مقاومت بسيج د) مأموران اداره آگاهي

۱۱۷- شاكي خصوصي چه زماني مدعي خصوصي مي شود؟

الف) وقتي براي طرفش (مشتكي عنه) قرار منع تعقيب صادر شده باشد.

ب) وقتي در دادگاه حقوقي (مدني) دعوا مطرح كرده باشد.

ج) وقتي در دعواي كيفري مطالبه ضرر و زيان كند.

د) وقتي كه طرف او هم شكايت متقابل مطرح كند.

۱۱۸- درخواست اعاده دادرسي كيفري تا چه زماني قابل پذيرش است؟

الف) ده روز ب) بيست روز

ج) براي افراد مقيم ايران بيست روز و براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه

د) مهلت ندارد و مقيد به مدت نيست.

۱۱۹- احراز وجود اعتبار امر مختومه در امور كيفري موجب صدور................. مي شود.

الف) دستور بايگاني شدن پرونده ب) قرار موقوفي تعقيب

ج) قرار منع تعقيب د) حكم مجدد

۱۲۰- چنانچه فردي مرتكب جرایم مختلف در مكان هاي مختلف شود، كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد؟

الف) دادگاهي كه مهم ترين جرم در حوزه ي آن واقع شده به همه جرایم رسيدگي ميكند.

ب) دادگاهي كه متهم در حوزه ي آن دستگير شده به همه جرایم رسيدگي ميكند.

ج) دادگاه محل وقوع هر جرم صلاحيت رسيدگي به همان جرم را دارد.

د) دادگاهي كه اولين جرم در حوزه ي آن واقع شده به همه جرایم رسيدگي ميكند.

 برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1387